เจ้าอาวาสวัดวัย 82 ย้อนวันปลื้มไม่รู้ลืม เข้าเฝ้าในหลวง-ถวายที่ตั้งโครงการส่วนพระองค์บางแตน

วันที่ 29 ตุลาคม  พระครูโกศล ถาวรกิจอายุ 82 ปี เจ้าอาวาสวัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกโดยการถวายที่ดิน ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน ในการร่วมสมทบเพื่อสร้างโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน และครั้งที่ 2 ได้เข้าเฝ้าถวายเมื่อครั้งทรงเสด็จมาเกี่ยวข้าวที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน

พระครูโกศล กล่าวถึงเหตุการณ์อันประทับใจว่า “การได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดครั้งแรก โดยการได้ร่วมนำชาวบ้านร่วมถวายที่ดินให้กับพระองค์ท่านเพื่อใช้ประโยชน์ อันเป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจ ที่ในอดีตเคยเข้าเฝ้าใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการได้ร่วมกันกับพุทธศาสนิกชนชาวบ้านสร้างมอบถวายที่ดินในการสร้างเป็น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตนต่อมา ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งหนึ่งของชาวปราจีนบุรี โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนา ที่ในอดีตพระองค์ทรงเคยเสด็จมาทรงเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง”

โดยความเป็นมาของการถวายที่ดินนั้น เริ่มจาก ก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ. 2514 นายประกัน กาญจนวัฒน์ และภริยา ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ 88 ไร่ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และต่อมา ในปี พ.ศ.2527 ตนเองพร้อมกับนายอำเภอบ้านสร้าง และชาวบ้าน จึงได้ซื้อที่ดิน ติดกับที่เดิมอีก 55 ไร่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ เมื่อคราวเสด็จฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ดังกล่าว

201610291032574-20021028190330-768x576

“พร้อมกันนั้น สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์  ได้ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม  รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น 384 ไร่  และยังได้ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  เพื่อนำที่ดินมาพัฒนาสนับสนุนโครงการทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรรม  บริเวณใกล้เคียง   หรือผู้สนใจได้เข้าไปศึกษา  และนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปฏิบัติ เป็นการสนับสนุนกระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ชื่อโครงการนี้ว่า  “ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์”พระครูโกศล  กล่าวและกล่าวต่อไปว่า  ภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน ประกอบด้วย โครงการข้าวครบวงจร,โครงการเกษตรแบบผสมผสาน , โครงการตลาดเพื่อชุมชน และ โครงการข้าวครบวงจร    เมื่อวันพุธที่ 18 พ.ย. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาทรงเกี่ยวข้าวในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ที่ตำบลบางแตน ซึ่งโครงการพัฒนาส่วนพระองค์แห่งนี้  ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นสิริมงคลของพสกนิกรชาวปราจีนบุรีเป็นอย่างยิ่ง

“ในวันดังกล่าว ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่ง โดยมีนายสุดจิต  นิมิตกุล อดีต ผวจ.ปราจีนบุรีในขณะนั้นนำเข้าเฝ้า ยังความปลื้มปิติหามิได้   ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทางวัดบางแตนได้ร่วมถวายอาลัยจัดพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวันด้วย”พระครูโกศล กล่าว

 

 

 

 

ที่มา มติชน