คนกรุงเฮลั่น มี.ค.63 คมนาคมดัน แกร็บ ถูกกฎหมายแล้วจ้า

คนกรุงเฮลั่น มี.ค.63 คมนาคมดัน แกร็บ ถูกกฎหมายแล้วจ้า

วันที่ 6 ก.ย. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดรถส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นให้เป็นรถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดเผยถึงผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้กำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ การดำเนินการ ทั้งคนขับ และ รถ รวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อกฎหมาย ในการดำเนินการให้รถส่วนยนต์บุคคล และ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) หรือบริการแกร็บ ให้สามารถเข้ามาบริการเป็นรถสาธารณะผ่านแอพพลิเคชั่นได้ถูกต้องตามกฎหมายได้

โดยต้องสรุปหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ย. ก่อนส่งเรื่องไปให้กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ก่อนเสนอกลับมากระทรวงคมนาคมภายในเดือน ต.ค. จากนั้นจะเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ช่วงสิ้นปี 62 และเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างกฎหมายส่งกลับมายังกระทรวง เพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวงคาดว่าจะมีผล บังคับใช้ภายในเดือน มี.ค.63

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ขบ.จะไปกำหนดหลักเกณฑ์ ตามกรอบที่คณะทำงานชุดนี้ได้กำหนด ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของผู้ขับขี่ ขึ้นทะเบียนประวัติ ว่าหากจะมาดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นจะต้องรวมกลุ่มมาในนามนิติบุคคล ,ผู้ขับขี่ต้องถือสัญชาติไทย, ระบบในการดำเนินการจะต้องมีขั้นตอนการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับประเทศไทย

รวมถึงจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของรถที่จะมาให้บริการทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และ รถมอเตอร์รับจ้าง รวมถึงกำหนดลักษณะ สัญลักษณ์ ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการรับทราบว่า รถดังกล่าวเป็นรถที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น และรถดังกล่าวจะต้องไม่วิ่งรอ-รับ ผู้โดยสารตามท้องถนน จะต้องรอเรียกผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านั้น

“จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ต้องไปแก้ไข พ.ร.บ.ก่อน อาจจะมีทั้งการแก้ไข หรือ ออกเป็นกฎหมายลูกร เพื่อให้เกิดการควบคุมมาตรฐานคนขับ และ รถ โดยตรงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการ”