มูลค่าตลาดโลกพุ่ง 3.55 ล้านล้านบาท ดันไทยเป็นผู้นำ “เกษตรอินทรีย์”ในอาเซียน

มูลค่าตลาดโลกพุ่ง 3.55 ล้านล้านบาท ดันไทยเป็นผู้นำ “เกษตรอินทรีย์”ในอาเซียน

คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการเติบโตของสินค้าอินทรีย์และยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ว่า แนวโน้มการบริโภคสินค้าอินทรีย์กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วโลก ทุกคนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพและตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีตกค้างที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากขึ้น ทำให้สินค้าอินทรีย์ หรือ Organic เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ปัจจุบันตลาดเกษตรอินทรีย์ของโลกมีมูลค่าสูงถึง 104,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.55 ล้านล้านบาท ขยายตัวปีละประมาณ 20% โดยตลาดสินค้าอินทรีย์สำคัญของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน ส่วนตลาดในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นบริโภคในประเทศ 900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท ประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความพร้อมทางภูมิศาสตร์และการขนส่งที่ดี มีความได้เปรียบที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคได้

ดังนั้น กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงมีการส่งเสริมและพัฒนาตลาดอินทรีย์ โดยกำหนดให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560 – 2564 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. สร้างการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน 2. ผลักดันมาตรฐานและระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์ 3. พัฒนาและขยายตลาดสินค้าและบริการอินทรีย์ 4. พัฒนาสร้างมูลค่าสินค้าและบริการอินทรีย์ ซึ่งกรมได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง ในการส่งเสริมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปและนวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ พร้อมเชื่อมโยงและขยายตลาดกระตุ้นการบริโภคและเพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

คุณวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน

และล่าสุด กรมการค้าภายใน ได้สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตสินค้าอินทรีย์ให้มีตลาดรองรับ โดยหารือกับสมาคมภัตตาคารไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการใช้ผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกร ซึ่งทางสมาคมได้เร่งส่งเสริมให้สมาชิกหันมาใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น พร้อมได้ประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพระดับส่งออก จากสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและเจรจาธุรกิจในคูหา DIT Organic Pavilion ในงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดงมีความน่าสนใจและมีนวัตกรรม อาทิ เครื่องแกงออร์แกนิกสำเร็จรูป เครื่องปรุงอาหารออร์แกนิก เส้นพาสต้า/สปาเกตตีจากข้าวกล้องออร์แกนิก น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิก แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิก และ ผลิตภัณฑ์เหล้าขาวจากข้าวออร์แกนิก นอกจากนั้น ผู้เข้าชมงาน ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อีกด้วย