กยศ. ให้สิทธิ ถือบัตรคนจนพักหนี้ 1 ปี ลดเบี้ยปรับค้างชำระ คาดปีนี้เก็บหนี้ 3 หมื่นล้าน!

กยศ. ให้สิทธิ ถือบัตรคนจนพักหนี้ 1 ปี ลดเบี้ยปรับค้างชำระ คาดปีนี้เก็บหนี้ 3 หมื่นล้าน!

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ กองทุนได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบ

  • 1.ลดเบี้ยปรับในอัตรา 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 – 29 ก.พ. 2563
  • 2.ลดเบี้ยปรับในอัตรา 75% เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 – 29 ก.พ. 2563 โดยคาดว่าจะมีผู้กู้เข้ามาใช้สิทธิ ประมาณ 1.1 แสนราย
  • 3.พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี จะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 ก.ค. 2564 ส่วนกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน จะพักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

โดยในระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู้ยืมเข้าข่ายที่จะได้สิทธิพักชำระหนี้ ประมาณ 3.35 แสนราย ผู้กู้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดได้ทาง www.studentloan.or.th/promotion ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 – 29 ก.พ. 2563

  • 4.ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน จากอัตราปัจจุบัน 12-18% ต่อปี เหลืออัตรา 7.5% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระเงินคืนกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเท่าเดิม
  • 5. ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน โดยผู้กู้ยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท ระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กองทุนมีผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5.61 ล้านราย ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและปลอดหนี้ 8.03 แสนราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.66 ล้านราย ผู้กู้ที่ชำระเสร็จสิ้นแล้ว 1.09 ล้านราย และอื่น ๆ อีก 5.72 หมื่นราย เป็นเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนกว่า 6.05 แสนล้านบาท กองทุนได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้กู้ที่ผิดนัดชำระแล้วทั้งสิ้น 1.7 ล้านคดี โดยเป็นการฟ้องร้องในปี 2562 กว่า 1.1 แสนคดี

สำหรับผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนคาดว่าจะได้รับชำระหนี้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท กองทุนขอยืนยันว่าในปีนี้ไม่มีการจำกัดโควตาการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทั้งหมดนี้กองทุนไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระหนี้ที่ดีขึ้นและมาตรการหักเงินเดือน

อย่างไรก็ดี ในส่วนความคืบหน้าการหักเงินเดือนข้าราชการที่อยู่ในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นั้น มีการดำเนินการแล้วกว่า 7 พันหน่วยงาน คิดเป็นเงิน 420 ล้านบาทต่อเดือน จากลูกหนี้ทั้งหมด 4 แสนราย โดยระหว่างจะนี้ดำเนินการหักเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ต่อไป

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์