ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาฯ ไร่เชิญตะวัน  เสริมองค์ความรู้ชาวนา

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาฯ ไร่เชิญตะวัน  เดินหน้าโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ชาวนาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณธานินทร์ บูรณมานิต

บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ซึ่งก่อตั้งโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เดินหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับชาวนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนา

คุณธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์  ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้กรอบการทำงาน 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home) ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินงานภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่อง


ล่าสุด ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

จัดโครงการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้สู่ชาวนาให้มีความสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน และสังคม ส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงแก่ชุมชน โดยโครงการดังกล่าวนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการทำเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวคิดหลักของโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ นั่นคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว เพื่อสร้างชาวนามืออาชีพและมีคุณธรรม ครอบคลุมเนื้อหาการจัดการผลผลิต, การตลาด, การสื่อสาร, การแปรรูป และการบริหารผลิตผลทางการเกษตรอย่างปลอดภัย เป็นผลิตภัณท์ที่สามารถสร้างรายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการให้ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ