ดอยคำ ลงพื้นที่เตรียมรับซื้อมังคุดจากเกษตรกร พร้อมเตรียมนำผลิตสินค้าใหม่

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศูนย์ปฏิบัติการตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน มาแปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตรา “ดอยคำ” สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ได้เดินทางมารับฟังปัญหาราคามังคุดตกต่ำ จาก คุณสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ พาณิชย์จังหวัด ธกส. และตัวแทนกลุ่มชาวสวนมังคุด ตัวแทนเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ เข้าฟังร่วมกันและแสดงความคิดเห็น

คุณสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ปกติมังคุดออกมากในช่วง 5 ส.ค. เป็นต้นไป แต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีมังคุดออกมาอย่างรวดเร็วแและมีปริมาณมาก ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้รับซื้อรายใหญ่ต่างๆ ไม่ได้มีการรองรับการซื้อ แต่ปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนไปได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือช่วงวันที่ 10 ส.ค. ถึง 10 ก.ย. นี้ จะมีมังคุดออกมาอีกจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางดอยคำได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการรับซื้อ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ราคามังคุดเป็นไปตามกลไกตลาด

คุณชนันนัทธ์ พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยครั้งนี้ เราได้เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรทางภาคใต้ ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และขายไม่ได้ราคา จึงรีบเข้าช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวโดยทันที


จากการประชุมและทำข้อตกลง สรุปว่าจะทำการรับซื้อในช่วงเวลา 10 – 20 ส.ค. หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะตั้งจุดรับซื้อ 2 จุดในจังหวัดชุมพร คือ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน และที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยผ่านการดำเนินการจัดซื้อจากการควบคุมดูแลของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน

ภารกิจของดอยคำ คือ การแปรรูปผลผลิตจากเกษตรกรของไทย เมื่อเห็นถึงปัญหาจึงได้ลงมาดูแล เพื่อดูว่าจะสามารถช่วยเหลือด้านใดได้ ด้วยความหวังที่จะบรรเทาปัญหามังคุดที่มีปริมาณมาก จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางดอยคำเตรียมตั้งศูนย์ในการรับซื้อ โดยมีส่วนราชการกำกับดูแล โดยดอยคำจะนำมังคุดที่รับซื้อไปแปรรูปเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้น ดอยคำ และน้ำมังคุด 100% ดอยคำ พร้อมทั้งนำมังคุดแบบสดไปกระจายเพื่อจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่) ในเครือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร้านสุวรรณชาติ ทุกสาขา โลตัส ทุกสาขา รวมถึงร้านดอยคำ ทุกสาขา อาทิ สาขาราชเทวี สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคใต้” คุณชนันนัทธ์ พลปัถพี กล่าว

สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โทรศัพท์ (02) 656-6992 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/DoikhamFP