กาง 12 นโยบาย “รบ.ตู่” ค่าแรง 400 ส่อเก้อ ผวาออนไลน์ ผุดโซเชียลของชาติไทย!

เปิดนโยบายรบ.ประยุทธ์ 12 หลัก-เร่งด่วน ขึ้นค่าแรงส่อเก้อ เปิดช่องรื้อหมวด แก้ไข รธน. แต่ไร้กรอบเวลา ผวาสื่อออนไลน์ เตรียมผุดโซเชียลคนไทย

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่ หนังสือนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเผยแพร่ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โชา นายกฯ มีทั้งสิ้น 66 หน้า ประกอบด้วย ส่วนสำคัญคือ

นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งเป็นทิศทางการบริหารของรัฐบาลใน 4 ปีข้างหน้า ดังนี้

 • 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ
 • 3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
 • 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
 • 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
 • 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
 • 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 • 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
 • 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
 • 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม

ส่วนนโยบายเร่งด่วน 12 ด้านนั้น ไม่ได้กำหนดกรอบเวลา มีดังนี้

 • 1. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
 • 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
 • 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
 • 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
 • 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
 • 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
 • 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจํา
 • 9. การแก้ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 • 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 • 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
 • 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นโยบายสำคัญที่สังคมให้ความสนใจเช่น การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ที่พรรคพลังประชารัฐหาเสียงไว้ มีกำหนดไว้ใน นโยบายเร่งด่วน ข้อ 5 ไม่ได้ระบุว่า จะขึ้นค่าแรงเมื่อใดและเท่าไร ระบุให้รอการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคี ส่วน นโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เงื่อนไขการเข้าร่วมของรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์นั้น มีกำหนดไว้ในนโยบายเร่งด่วน ข้อ 12 เพียง 3 บรรทัด ไม่ได้กำหนดเวลา แต่ตีกรอบว่า ให้มีพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม นโยบายเร่งด่วน ข้อ 7 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ยังมีจุดสนด้วยว่า จะเกิดการควบคุมข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียหรือไม่ เพราะมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า “ให้สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ดิจิตอล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารท่ี่ถูกต้อง”