พะเยาจำใจ! ตรึงค่าแรง 315 บาท เหตุเศรษฐกิจไม่โต ผลผลิตเกษตรไร้ราคา

พะเยาจำใจ! ตรึงค่าแรง 315 บาท เหตุเศรษฐกิจไม่โต ผลผลิตเกษตรไร้ราคา

พะเยา – เมื่อวันที่ 16 ก.ค. นายชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างอัตราขั้นต่ำ จ.พะเยา ได้มีการหารือเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ที่เกรงจะได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลด้านค่าแรงขั้นต่ำที่ได้หาเสียงไว้

ซึ่งอนุกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่า ให้ตรึงค่าแรงขั้นต่ำ จ.พะเยา ไว้ที่ 315 บาท เนื่องจากเศรษฐกิจไม่เติบโต GPP ลดลง หากมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะมีผลกระทบมากกว่าผลดี ผลการประชุมหารือดังกล่าว ทางคณะอนุกรรมการ จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการฯ ส่วนกลางในการพิจารณาต่อไป

ในส่วนของหอการค้าพะเยา ได้ส่งเรื่องไปยังหอการค้าไทยอีกทางหนึ่ง เพื่อขอให้ชะลอการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา เสนอต่อรัฐบาลต่อไป

ปธ.หอการค้าพะเยา กล่าวต่อว่า สำหรับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพะเยาในขณะนี้ พบว่าเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่สองที่ผ่านมา ถึงไตรมาสที่สามอยู่ในช่วงชะลอตัว มีแนวโน้มลดลง ข้อมูลจากสำนักงานคลัง จ.พะเยา แจ้งว่าปัจจุบัน GPP ของจังหวัดพะเยาอยู่ที่ 2.8 ซึ่งต่ำกว่า GPP ของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 3.4

ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าเนื่องจากเหตุผลหลายด้าน เช่น ภัยแล้งเพราะฝนทิ้งช่วง ศัตรูพืชระบาด ผลผลิตการเกษตรไม่มีราคา และภาระหนี้สินครัวเรือนของประชาชนสูงขึ้น ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยาไว้ที่ 315 บาท ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบลูกโซ่ในระบบเศรษฐกิจจังหวัด