ดีเดย์ 1ต.ค.นี้ คนกรุงฯ จ่าย ค่าเก็บ-กำจัดขยะ เดือนละ 80 บาท เพิ่มจากเดิม4เท่า

ดีเดย์ 1ต.ค.นี้ คนกรุงฯ จ่าย ค่าเก็บ-กำจัดขยะ เดือนละ 80 บาทเพิ่มขึ้นจากเดิม4เท่า

ค่าเก็บ-กำจัดขยะ  /  เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ ศาลาว่าการกทม. นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป

เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยของ กทม. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ไม่รวมค่ากำจัดมูลฝอย

โดยบ้านเรือนทั่วไปจัดเก็บเพียงเดือนละ 20 บาท ส่งผลให้ กทม. ต้องแบกรับภาระในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยปีละประมาณ 6,900 ล้านบาท

ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเก็บขนและค่ากำจัดตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP) โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป ที่มีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน 20 ลิตร/วัน

กำหนดค่าเก็บขนมูลฝอย เดือนละ 65 บาท และค่ากำจัดมูลฝอย เดือนละ 155 บาท รวม 220 บาท/เดือน

ที่ผ่านมาเก็บแค่ร้อยละ9%ของค่าใช้จ่ายจริง

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายการจัดการขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนทั่วไป จะพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนมูลฝอย 130 บาท/เดือน ค่ากำจัดมูลฝอย 98 บาท/เดือน รวมทั้งสิ้น 228 บาท/เดือน ในขณะที่ปัจจุบันจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพียงเดือนละ 20 บาท คิดเป็น 9% ของค่าใช้จ่าย

ซึ่งข้อบัญญัติ กทม. ฉบับใหม่ ได้คำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนมากเกินไป

กทม.จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยสำหรับบ้านเรือนทั่วไป ค่าเก็บขนมูลฝอย เดือนละ 40 บาท และค่ากำจัดมูลฝอย เดือนละ 40 บาท รวม 80 บาท/เดือน หรือเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าจากที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน คิดเป็น 35% ของค่าใช้จ่าย

ซึ่งยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริง และอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเพดานอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายการสาธารณสุขกำหนด ในส่วนของธุรกิจหรือสถานประกอบการที่มีขยะเพิ่ม ก็มีอัตราการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะที่จัดเก็บในทุกประเภทด้วย

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กทม. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 5 ก.พ. ที่ผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ด้วย

โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 3,095 ราย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการปรับขึ้นของทั้ง 3 รายการ

โดยแยกเป็น 1.เรื่องค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขนเห็นด้วยร้อยละ 76.1 ส่วนการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 74.5 ส่วน 2.ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไป การเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 74.2 -80.8

และการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 72.2 -80 และ3. ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งการเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 88 – 99.4และการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 89.2- 93.3

สำหรับรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จะมีทั้งการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถึงบ้านเรือนของประชาชน หรือการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขต

และในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

โดยรายได้ที่เกิดจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม จะทำให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจและไม่มีการกำหนดบทลงโทษ แต่ กทม. สามารถใช้มาตรการทางปกครองได้ โดยเขตสามารถแจ้งความดำเนินคดี ค้างชำระค่าขยะได้ทันที อย่างไรก็ตาม กทม.ต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วย เพราะการชำระค่าจัดเก็บค่าขยะ เป็นจิตสำนึกของทุกคน

เปิดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่

สำหรับอัตราค่าจัดการขยะมูลฝอยมีดังนี้ กรณีที่มีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือนและเก็บค่ากำจัดอีก 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาท/เดือน จากเดิมที่เก็บเฉพาะค่าเก็บขนเดือนละ 20 บาท หรือเพิ่มขึ้นมาอีก 60 บาทต่อเดือน

กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท

กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน

กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท

ขยะจัดเก็บเป็นครั้งคราว กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 125 บาท(เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท)ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท

กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร)ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250บาท

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จัด เก็บ เป็นรายเดือน เดิมเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการเก็บขนก็จะมีการเพิ่มค่ากำจัด กรณีเศษไม่เกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย

แบ่งเป็นกรณี วันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2กิโลกรัม ค่าเก็บและขน 300 บาท/เดือน (จัดเก็บเท่าเดิม 300 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 480 บาท/เดือน

กรณีวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม(คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 2 กิโลกรัม เช่น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 4 กิโลกรัม/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย)ค่าเก็บและขน หน่วยละ 300 บาท เท่าเดิม ค่ากำจัด หน่วยละ 480บาท

ขยะติดเชื้อจัดเก็บเป็นครั้งคราว ค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางไม่เกิน10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน5,000 บาท จากเดิมเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง

กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท

ค่าเก็บและขน กรณี ไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เก็บครั้งละ 75บาท กรณี เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 15กิโลกรัม)

จัดเก็บ หน่วยละ 75 บาท ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีไม่เกิน 6.5 ลิตรหรือน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม จัดเก็บ หน่วยละ 8 บาท

ข้อมูลจาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2684233