เช็ก 3 กลุ่มธุรกิจ “เปิดใหม่-ปิดกิจการ” เดือน พ.ค.62 มีอะไรบ้าง

เช็ก 3 กลุ่มธุรกิจ เปิดใหม่-ปิดกิจการ เดือน พ.ค. 62 มีอะไรบ้าง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มอบหมายให้ นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพฤษภาคม

จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 5,942 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 5,944 ราย ลดลงจำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03 โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

  1. ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 530 ราย คิดเป็นร้อยละ 9
  2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 371 ราย คิดเป็นร้อยละ 6
  3. ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 3

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนพฤษภาคม

จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 1,130 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 985 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 1,014 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 116 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

  1. ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 136 ราย คิดเป็นร้อยละ 12
  2. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 7
  3. ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ

ที่มา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์