เอกชนหวัง! รัฐบาลดูแลอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ แนะประกันราคาข้าวแค่ระยะสั้น

เอกชนหวังรัฐบาลดูแลอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ แนะประกันราคาข้าวแค่ระยะสั้น คาดปีนี้ส่งออกได้แค่ 9.5 ล้านตัน

หวังรัฐดูแลข้าวทั้งระบบ – ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยภายหลังร่วมงานประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ ครั้งที่ 37 ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า ในการดูแลอุตสาหกรรมข้าวไทย อยากให้รัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามากำกับดูแลกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับฟังความเห็นและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ส่งออก โรงสี ผู้ผลิตข้าวถุง และชาวนา ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอนโยบายและแนวทางระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอมาตลอดในหลายเรื่อง เช่น การเพาะปลูกพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ การลดต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่ชัดเจนว่าพื้นที่ใดปลูกพันธุ์อะไรและปริมาณเท่าไหร่

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า ส่วนการพยุงราคาข้าวเปลือก ก็เห็นด้วยหากใช้การประกันรายได้เกษตรกร แต่ก็ใช้ได้เพียงระยะสั้นเพื่อให้รายได้ชาวนาอยู่ได้ แต่ต้องเร่งกำหนดแนวทางในการดูแลอุตสาหกรรมรวมซึ่งในขณะนี้ไม่มีทิศทาง

“รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาอยากให้เปิดใจกว้าง รับฟังนำเสนอจากทุกส่วนไปพร้อมๆ กัน แล้วนำมาประมวลกำหนดเป็นทิศทางให้แต่ละหน่วยได้มาประกอบแผนในการทำธุรกิจหรือการผลิต ไม่ใช่คิดแค่จะทำอย่างไรให้ราคาข้าวสูงแต่ผู้ค้าอยู่ไม่ได้ ไม่อยากให้รัฐมนตรีและรัฐบาลที่เข้ามาเน้นจะดึงแต่ราคาข้าว เพราะวันนี้การส่งออกยังเจอปัญหาแข่งขันเรื่องราคาสูง และค่าบาทแข็งทำให้การขายระยะยาวทำได้ยากขึ้น บาทผันผวนสูงและเร็ว การกำหนดราคาขายทำได้ยากกว่าคู่แข่งที่ค่าเงินเขานิ่ง เช่น เวียดนาม ขณะที่ค่าบาทไทยวันนี้ 31.10 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งกว่าสัปดาห์ก่อนที่ 32 บาทต่อเหรียญ ทำให้สมาคมยังคงตัวเลขคาดส่งออกข้าวทั้งปี 2562 ไว้ที่ 9.5 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดไว้ 10 ล้านตัน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้จัดงานประกวดและมอบรางวัลข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2561/62 การมอบรางวัลข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้เครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 37 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2523 การจัดงานการประกวดนี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกษตรกรผู้ทำนาและกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร มีความตื่นตัวและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพ และพยายามรักษาคุณภาพไว้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิขึ้นมาเป็นลำดับสอดคล้องกับความต้องการตลาดข้าวหอมมะลิที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล ไทยจึงควรต้องรักษา พัฒนา และยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทยให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

สำหรับสถานการณ์การส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยจะประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของประเทศไทย และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคำสั่งซื้อของคู่ค้าเดิมและคู่ค้าใหม่ๆ แต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงมั่นใจว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2562 นี้ จะยังไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน ตามเป้าหมาย โดยที่ผ่านมาได้ทำงานกับทั้งสมาคมและผู้ประกอบการค้า และผู้ส่งออกข้าวอย่างใกล้ชิด และมั่นใจว่าข้าวหอมมะลิของไทยเองเป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลกอยู่แล้ว ซึ่งหากไทยยังคงรักษาคุณภาพไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ การผลักดันการส่งออกก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปนัก ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาสถานะความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง