มีผลบังคับใช้ทันที พาณิชย์ ลงนามประกาศ รพ.ต้องแจ้งราคา ยา ค่าบริการ โทษหนัก!

มีผลบังคับใช้ทันที พาณิชย์ ลงนามประกาศ รพ.ต้องแจ้งราคา ยา ค่าบริการ โทษหนัก!

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากนางสาว ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ลงนามประกาศ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข เกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป เพื่อดูแลให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาล

โดยมาตรการดังกล่าว มีหลักการสำคัญ 3 เรื่อง โดยได้กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายส่ง ต้องแจ้งราคาซื้อ ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการฯ ตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) จำนวน 3,892 รายการ และในอนาคตจะขยายผลให้ครอบคลุมรายการยาตามรหัสบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (TMT) ซึ่งปัจจุบันมียาอยู่ในระบบกว่า 32,000 รายการ บัญชีเวชภัณฑ์ 868 รายการ และค่าบริการทางการแพทย์ 5,286 รายการ

ทั้งนี้ กรณีที่โรงพยาบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงราคายา ต้องแจ้งให้กรมการค้าภายในทราบก่อนปรับราคาภายใน 15 วัน และหากไม่แจ้งราคาซื้อ-ราคาจำหน่ายตามที่ประกาศกำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้ง กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชน จะต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาจำหน่ายยา ภายใน 45 วัน ตามที่กรมการค้าภายในจัดทำไว้อย่างเปิดเผย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยสะดวก และในการจำหน่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอก ให้โรงพยาบาลต้องออกใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใบแจ้งราคายาให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ใบสั่งยาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อสามัญทางยา ชื่อทางการค้า รูปแบบยา ส่วนใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยาตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วย ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลางและส่วนจังหวัดเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลที่เกินความจำเป็น หรือการคิดค่าบริการรักษาพยาบาลสูงเกินสมควร โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งหากเห็นว่ามีการคิดราคาสูงเกินสมควรจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในจะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมที่เกี่ยวข้องไปจัดทำบัญชีรายละเอียดการดูแลค่ารักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป