พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. มีพระบรมราชโองการ ประกาศเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ตามประกาศพระราชโองการลงวันที่ 2 ธ.ค.2559 แล้วนั้น

บัดนี้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค.2562 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ค.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน