พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี ทรงขอบใจ ชมเชย การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี ทรงขอบใจ ชมเชย การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ค. พุทธศักราช 2562 นั้น โดยมีเนื้อความดังนี้ …