เว็บไซต์ SME ONE ทุกเรื่องครบ จบในที่เดียว ยกระดับธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม ของไทย

เว็บไซต์ SME ONE ทุกเรื่องครบ จบในที่เดียว หวังช่วยยกระดับธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม ของไทย

คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว. มีแนวคิดในการจัดทำ Web Portal เพื่อพัฒนาข้อมูลกลางในการบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริม SMEs  จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ SMEs ในชื่อ SME ONE หรือ www.smeone.info โดยเริ่มเปิดทดลองให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสาร หรือบริการต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น ทำให้พลาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ปัจจุบัน สสว. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีบทบาทในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันการเงินไปแล้ว จำนวน 43 หน่วยงาน โดยในวันนี้ ได้มีพิธีลงนาม MOU กับธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ 44 ซึ่งนอกจากนี้ สสว. อยู่ระหว่างการรอพิจารณาลงนามกับหน่วยงานต่างๆ รวม 15 หน่วยงาน

“SME ONE จะเป็น Single Platform ที่มีระบบการให้บริการที่สะดวกและเป็นดิจิตอลมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบให้น่าสนใจ เข้าถึงง่าย มีข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้สำหรับ SMEs ในทุกมิติ ทั้งด้านการเงิน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ หรือ Startup รวมถึงสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ” นายสุวรรณชัย ระบุ

ผอ.สสว. เผยอีกว่า จุดเด่นสำคัญของ SME ONE คือ SME Calendar จะรวบรวมกิจกรรมของหน่วยงานในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ที่พร้อมจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และ Social Media เช่น Line และ Facebook ฯลฯ เป็นแหล่งรวบรวมหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนา SMEs เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันทดสอบด้านต่างๆ และศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึงผู้ให้บริการอื่นๆ อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยจัดทำระบบบัญชี ระบบภาษี เป็นต้น ขณะเดียวกัน SME ONE จะทำหน้าที่เป็นด่านแรกของการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก SMEs ทั้งข้อมูลเชิง Demand Side และ SME Profile ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มและพัฒนาให้กลายเป็น SME Big Data ในอนาคต และจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการจัดทำมาตรการหรือโครงการเพื่อรองรับความต้องการของ SMEs ได้อย่างถูกต้องและถูกจุด

นอกจากนี้ ยังเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้แบบ Real-Time โดยเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนามาตรฐานสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่/Startup และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งยังมีข้อมูลเชิงลึกในด้านเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจของ SMEs ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี บทความจากแหล่งความรู้ต่างๆ และเทคนิคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะนำเสนอในรูปแบบที่สั้นกระชับ และเข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบ InfoGraphic และ Clip VDO

ปัจจุบันเว็บไซต์ SME ONE ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ในการเชื่อมต่อข้อมูล องค์ความรู้ โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์นับตั้งแต่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน มียอดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 79,000 ครั้ง

“SME ONE จะตอบโจทย์ความต้องการทั้งผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ SMEs ที่ต้องการพัฒนา ยกระดับธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน มองเห็นโอกาสและช่องทางการพัฒนาธุรกิจ ผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษาแนะนำ ต้องการทดสอบสินค้า ได้มีแนวทางมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ไม่ทราบถึงโครงการ บริการของภาครัฐ เอกชน ก็ได้มองเห็นและเลือกที่จะเข้าร่วมได้ตรงความต้องการ ขณะที่ภาครัฐที่ต้องการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สามารถคัดสรรกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกับศักยภาพและความต้องการ  โดย SME ONE ถูกออกแบบและพัฒนาให้ SMEs เข้ามาสืบค้นข้อมูล ลงทะเบียนรับบริการ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ เพื่อเป็นตัวช่วยพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ผอ.สสว. กล่าวในที่สุด