ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10 แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน

ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10 แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน

เพจ ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand ได้โพสต์เรื่อง ทุนพระราชทาน รัชกาลที่ 10 แสงทองจากฟ้าส่องสว่างทั่วแดนดิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้

เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน

ต่อมาในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระนามก่อนขึ้นทรงราชย์) หรือ ม.ท.ศ.” ขึ้น โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ ทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป

โดยให้มีการทำสัญญารับทุนและชดใช้ทุนภายใต้เงื่อนไข เมื่อจบการศึกษา ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ. จะเชื่อมโยงตำแหน่งงานรองรับสู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ การทำงานในภาครัฐ หรือการทำงานในสายงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงขอนำเสนอพระเมตตาด้านการศึกษา ผ่านประสบการณ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ 3 ท่าน ได้แก่ ส.ต.อ.ณัฐพล สุตาวงค์ ส.ต.ท.อมรเทพ วงศ์พรประดิษฐ์ และร.ต.กฤษดา กิจโสภี

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่ http://bit.ly/2GPF7Db