ประมวลภาพมงคล-พสกนิกรปีติ ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้ารับเสด็จ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสมหามงคลนี้ ขอประมวลภาพแห่งความปลื้มปีติของพสกนิกร เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มาไว้อีกครั้ง ณ ที่นี้

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์