รางวัลเสมาคุณูปการ

ดร.ปัญญา แก้วกียูร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 โดยรับเข็มเสมาคุณูประการและประกาศเกียรติคุณบัตร ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 127 ปี ซึ่งมีดร.อรพรรณ ตู้จินดา ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมคุรุสภา