กศน.จับมือตลาดดอทคอมปั้นหลักสูตรE-Commerce

คุณสุรพงษ์  จำจด  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย( กศน. ) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E – Commerce ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบัน โดยเข้ามาช่วยให้การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงทำให้การค้า การลงทุนระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ไปจนถึงผู้บริโภค มีความคล่องตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบล ชุมชนต่างๆ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเกิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ และสร้างรายได้ด้วยการนำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ดังนั้นสำนักงาน กศน.ซึ่งดูแลในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และบริษัทตลาด ดอทคอม จำกัด หน่วยงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้เตรียมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ครู กศน.ตำบล ที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือ อันนำมา

ทั้งนี้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กศน. และ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด  ประกอบด้วย 1.) การวิเคราะห์กำหนดเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2.) วางกรอบ กำหนดวิธีการและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 3.) จัดกระบวนการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ออกวุฒิบัตรการจบหลักสูตร 4.) ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงาน  รวมไปถึงให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน

ด้านคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ   กรรมการผู้จัดการบริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด  กล่าวว่า  การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงาน กศน. ในครั้งนี้  ทางบริษัท ตลาด คอท คอม จำกัด มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานของ กศน. โดยเฉพาะในด้านการจัดทำต้นฉบับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

ขณะที่ทางบริษัท มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านสื่อเทคโนโลยี และด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความพร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้มาเป็นวิทยากรของหลักสูตร  สนับสนุนทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งยังพร้อมเป็นสื่อกลางการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและลงทะเบียนผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย