มีพระราชโองการ พระราชทานพระราชานุญาต ถอดยศ นายกองใหญ่ นายทักษิณ ชินวัตร

มีพระราชโองการ พระราชทานพระราชานุญาต ถอดยศ นายกองใหญ่ นายทักษิณ ชินวัตร

วันที่ 8 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชโองการ พระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน ความว่า