เปิดรับสมัคร จิตอาสาสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เปิดรับสมัคร จิตอาสาสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำหนดให้มีการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ และจิตอาสาเฉพาะกิจสำหรับพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จึงได้ดำเนินการรับสมัคร (จิตอาสาที่มีอยู่เดิม) และจัดกลุ่มงานจิตอาสาเฉพาะกิจเข้าร่วมปฏิบัติในพิธีการต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

1.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

2.กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข

3. กลุ่มงานขนส่ง

4.กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง

5. กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ

6. กลุ่มงานโยธาและ

7. กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สำหรับประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มองค์กรที่มิได้เป็นจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอ 878 แห่ง และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต 50 เขต ตั้งแต่วันที่ 8-9 เมษายน ทั้งนี้จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ได้เปิดช่องทางการรับสมัคร ผ่านเว็บไซต์ http://www.khonthai.com/Jitarsa และ http://www.bora.dopa.go.th/Jitarsa