เกษตรฯ งัดมาตรการคุมเข้มขายทุเรียนอ่อน ลุยตรวจล้ง-แผงค้า

กรมวิชาการเกษตรงัดมาตรการเข้ม จัดทีมเฉพาะกิจรุกสกัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด พร้อมตรวจเข้มล้ง-แผงค้า สร้างความเชื่อมั่นตลาดภายในและตลาดส่งออก และปกป้องการทำลายตลาดทุเรียนไทย

คุมเข้มขายทุเรียนอ่อน – นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6) กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สวพ.6 ร่วมกับกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีและคณะทำงานชุดเฉพาะกิจตามมาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกสู่ตลาด จังหวัดจันทบุรี นำโดย นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายสุชาติ จันทร์เหลือง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนายสุเทพ สินชัย เกษตรอำเภอท่าใหม่ ลงพื้นที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจสอบคุณภาพทุเรียนภายใต้สถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก (ล้ง) และในตลาดค้าผลไม้เนินสูง

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของทุเรียนของโรงคัดบรรจุแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ พบทุเรียนด้อยคุณภาพซึ่งเสียหายหลุดร่วงจากพายุฤดูร้อน เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง น้ำหนักรวม 3,500 กิโลกรัม จึงได้แจ้งเจ้าของโรงคัดบรรจุทำการคัดแยกและคณะชุดปฏิบัติการได้ทำสัญลักษณ์/ตำหนิ เพื่อมิให้นำไปจำหน่าย โดยได้มีการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศต่อไป

สำหรับมาตรการดังกล่าว ถือเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการทำลายตลาด อาจก่อให้เกิดปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำตามมา ทั้งนี้ ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และผู้ประกอบการรับซื้อทุเรียนได้ทราบ โดยเฉพาะในเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนทุเรียนอ่อน ซึ่งทางจังหวัดมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย

หากมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้ตาม พ.ร.บ. มาตรฐาน สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) โดยเจตนาจะต้องมีความผิดระวางโทษดังนี้ ความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งนั้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือ สาระสำคัญ ประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ได้มีการเตรียมให้ชุดเฉพาะกิจออกสุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในทุเรียน เพื่อป้องกันการตัดและการนำทุเรียนอ่อน ออกสู่ท้องตลาดและเคลื่อนย้ายจากจังหวัด หากพบผู้กระทำผิดจะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภคพบปัญหาจาการซื้อทุเรียนอ่อนสามารถร้องเรียนได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งในพื้นที่