ครูบาบุญชุ่ม เข้าเฝ้าพระสังฆราช ก่อนเข้าถ้ำบำเพ็ญเพียร 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่เมียนมาร์

ครูบาบุญชุ่ม เข้าเฝ้า พระสังฆราช ก่อนเข้าถ้ำ บำเพ็ญเพียร 3 ปี 3 เดือน 3 วันที่เมียนมาร์

โดย เพจ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เผยภาพ พร้อมระบุว่า “วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ พร้อมคณะ เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะและกราบทูลลา เพื่อไปปฏิบัติกรรมฐาน ถือศีล ปิดวาจา บำเพ็ญเพียร เป็นเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน ณ.ถ้ำเมืองแกบ ประเทศเมียนมาร์

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์