กรมประมงช่วยผู้เลี้ยงกุ้งหลังราคาตกต่ำ ผุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิต-ตลาด

กรมประมงช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังราคาตกต่ำ ผุดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 1 พ.ค.-31 ก.ค. 62

กรมประมงช่วยผู้เลี้ยงกุ้ง – นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคากุ้งทะเลตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ด้วยเหตุเกิดจากผลผลิตกุ้งโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนอย่างมากต่อภาคการผลิตกุ้งทะเลของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย ปัญหาดังกล่าวกรมประมงมิได้นิ่งนอนใจและได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมาโดยตลอด กรมประมงจึงจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2562-2564

โครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลโครงการฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาดในการซื้อลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพปลอดโรค 90% ของราคาลูกพันธุ์ฯ หรือประมาณ 0.135 บาทต่อตัว และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต้องรับผิดชอบค่าลูกพันธุ์ฯ 10% ของราคาลูกพันธุ์ฯ หรือประมาณ 0.015 บาทต่อตัว ทั้งนี้ โครงการฯ จะสนับสนุนเงินสมทบให้รายละไม่เกิน 40,000 บาท โดยเกษตรกรสามารถลงลูกกุ้งของโครงการฯ ได้ตั้งแต่ มิ.ย. 2562 – ก.พ. 2563

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล โครงการฯ สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในอัตรา 3% เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเลี้ยงกุ้ง โดยเกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาทในปีที่ 1 และรายละไม่เกิน 150,000 บาทในปีที่ 2 และปีที่ 3 ทั้งนี้ เกษตรกรต้องชำระหนี้ในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศโครงการฯ สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในอัตรา 3% ให้กับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ เช่น เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายสินค้า การจัดการด้านตลาด และการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ โดยสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี วงเงินกู้รายละไม่เกิน 2,000,000 บาทในปีที่ 1 และรายละไม่เกิน 1,000,000 บาทในปีที่ 2 และปีที่ 3 ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ต้องชำระหนี้ในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

กรมประมงจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค. 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร จึงกำหนดให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสังกัดของตนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โทร. 0-2579-2421

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์