สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ‘ข้าราชการ มีสิ่งสำคัญ ที่ควรยึดมั่น’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ‘ข้าราชการ มีสิ่งสำคัญ ที่ควรยึดมั่น’

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน พระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2562 ความว่า

“ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”

(พระปรมาภิไธย)
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒