โพลดังเผย ประชาชน อยากเห็นความสงบ มากกว่ารัฐบาลใหม่ รอคนดีมาปกครองได้

โพลดังเผย ประชาชน อยากเห็นความสงบ มากกว่ารัฐบาลใหม่ รอคนดีมาปกครองได้

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ความสงบสุขของบ้านเมือง” กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,059 ตัวอย่าง

ดำเนินวิจัยระหว่าง วันที่ 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.7 ระบุควรรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ หลัง 9 พฤษภาคม ในขณะที่ร้อยละ 17.3 ระบุควรจัดตั้งรัฐบาลทันที นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 ระบุอยากเห็นความรัก ความสามัคคีของคนในชาติมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 14.1 อยากเห็น รัฐบาลใหม่ มากกว่า

ดร.นพดล กล่าวว่า ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.2 ต้องการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากกว่า ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้นที่ต้องการรักษาพรรคการเมืองที่ชอบมากกว่า นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.5 ระบุ คุณลักษณะของผู้บริหารประเทศที่ต้องการ คือ เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่หลอกหลวงประชาชน

รองลงมาคือร้อยละ 72.7 ระบุ ไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม ดูแลบ้านเมืองสงบสุข เชื่อมประสานได้ทุกฝ่าย ร้อยละ 71.8 แก้ปัญหาปากท้องได้ ร้อยละ 69.7 กล้าตัดสินใจ ร้อยละ 53.2 พูดจาดีมีหลักการ และร้อยละ 27.8 อื่น ๆ เช่น มีความรับผิดชอบ จิตใจดี ช่วยเหลือผู้อื่น การศึกษาดี ร่ำรวย เป็นต้น

ดร.นพดลกล่าวว่า ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามว่า ถ้าคนที่ตัดสินใจเลือกไปแล้ว มารู้ทีหลังว่าเป็นคนไม่ดี จะยังคงสนับสนุนต่อไปหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุว่าไม่สนับสนุน ในขณะที่ร้อยละ 1.5 ระบุว่ายังคงสนับสนุน ตามลำดับ

ดร.นพดล กล่าวว่า ผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนรอได้ ถ้ารอแล้วจะทำให้ได้คนดีปกครองบ้านเมืองทำให้ประเทศชาติสงบสุข แต่ในระหว่างนี้ต้องเร่งแก้ปัญหาปากท้อง ลดปัญหาอุปสรรคในการทำมาหากิน ลดความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ธุรกิจก้าวเดินต่อได้ดี

ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีมาตรการอะไรดี ๆ ต่อการทำมาหากิน รัฐบาลและ คสช. ต้องรีบประกาศออกมา ผลที่ตามมาคือ โอกาสที่บ้านเมืองจะวุ่นวายก็ลดน้อยลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับความวุ่นวาย

“ในช่วงเวลานี้จึงน่าจะเร่งทำให้ความเป็นจริงของนักการเมืองที่ไม่ดีได้ปรากฏให้เห็นหลักฐานทั่วกันว่า พวกเขาเหล่านั้นไม่ดีจริง หลอกลวงประชาชน ไม่ซื่อสัตย์ตั้งแต่ก่อนเข้าไปบริหารประเทศ จะทำให้ฐานสนับสนุนพวกเขาลดลงไปได้มาก

ดังนั้น การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการที่จะยืดยาวออกไปเพื่อทำให้ได้ความถูกต้องและได้คนดีเข้าปกครองบ้านเมืองจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนรอได้” ดร.นพดล กล่าว