บสย. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8

บสย. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อตรง 

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8   (NACC Integrity Awards)  เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และ ความซื่อตรง  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  โดยปีนี้ บสย. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนัก เต็มความสามารถยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรมเป็นไปตามกรอบ และแนวทางการบริหารองค์กรที่ได้รับมอบนโยบายจากคณะกรรมการ บสย. ซึ่งมาจากความร่วมมือจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน อย่างเคร่งครัด  ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับองค์กร คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมให้ปฎิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่ง คุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย.  เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 ณ ห้องนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.