กรมศิลปากร งดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล

%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%8a_0002

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ว่า กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม งดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ และโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนและอยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชหฤทัยในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกด้านทุกแขนง    ได้เสด็จทอดพระเนตรโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี และแหล่งประวัติศาสตร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกรมศิลปากร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

%e0%b8%aa%e0%b8%88%e0%b8%8a_0012

พร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนเกิดความรัก ความหวงแหน รู้คุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งทั่วประเทศ และโบราณสถาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์มรดกไทย และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ในการทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้ให้ยั่งยืนถาวร เป็นมรดกตกทอดถึงอนุชนรุ่นหลังตลอดไป