ดุสิตโพลชี้ชัด พรรคเพื่อไทย ชนะขาด

ดุสิตโพลชี้ชัด พรรคเพื่อไทย ชนะขาด

วันที่ 24 มี.ค. เวลา 17.01 น. สวนดุสิตโพล เผลผลสำรวจ เลือกตั้ง จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้มีสิทธิมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวนรวมทั้งหมดกว่า 70,000 คน ซึ่งมีค่าการกระจายลักษณะทางประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

ที่มา ข่าวสดออนไลน์