พาณิชย์ แจ้งข่าวดี ไทยรอดมาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้ายางรัด คาดส่งออกได้เพิ่มขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี สหรัฐประกาศยุติไต่สวนมาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้ายางรัดของ หรือ Rubber Bands ที่ผลิตและส่งออกจากประเทศไทย เนื่องจากมีส่วนเหลื่อมการอุดหนุนไม่เกินข้อกำหนด WTO คาดส่งออกไปสหรัฐได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนังยางไทยรอดมาตรการตอบโต้ – นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ (Department of Commerce : DOC) ได้ประกาศยุติการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) กับสินค้ายางรัดของ (Rubber Bands) ที่ผลิตและส่งออกจากประเทศไทย โดยผลการไต่สวนชั้นที่สุดได้ข้อสรุปว่า ไทยไม่มีการอุดหนุน (Negative Determination) สินค้าดังกล่าว เนื่องจากบริษัทผู้ส่งออกไทยที่เข้าร่วมกระบวนการ (Mandatory Respondents) มีอัตราส่วนเหลื่อมการอุดหนุน 0.23-0.37% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 2.0% (de minimis) จึงถือว่าไม่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก (WTO)

“ในระหว่างที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ ได้เปิดไต่สวน กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์และกระบวนการไต่สวนของสหรัฐ อย่างใกล้ชิด และทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการแก้ต่างร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีการประชุมหารือและร่วมมือกันในการตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการไต่สวน ซึ่งผลการประกาศยุติการไต่สวนสินค้ายางรัดของ (Rubber Bands) จากไทยในครั้งนี้ นับว่าเป็นข่าวดีต่อผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าของไทยเป็นอย่างมาก” นายอดุลย์ กล่าว

การส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปสหรัฐ ในปี 2558 – 2560 มีมูลค่าประมาณ 517 ล้านบาท 513 ล้านบาท และ 399 ล้านบาท ตามลำดับ โดยคาดว่าหลังจากนี้การส่งออกสินค้าดังกล่าว จะมีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่ต้องกังวลว่าจะถูกสหรัฐใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมมือกับกรมฯ ดำเนินการแก้ต่างในกรณีที่เกิดขึ้น ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สภาวิชาชีพบัญชี และภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าดังกล่าว