ผู้หางานฟังทางนี้! กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบภาษาเพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ 26-28 มี.ค.นี้

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีในกิจการ อุตสาหกรรมการผลิต กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้าง ผ่านการทดสอบมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานเกาหลี สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26–28 มีนาคม 2562 ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

คุณเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 24 เพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีใน 3 ประเภทกิจการ คือ กิจการอุตสาหกรรมการผลิต, กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และกิจการก่อสร้างสำหรับคนงานที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความประสงค์จะเดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)

โดยคุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคที่ทางการเกาหลีกำหนด อาทิ ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค เบาหวาน ตาบอดสี สายตาสั้น เป็นต้น ไม่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายไทยหรือสาธารณรัฐเกาหลี ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 X 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว และไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 3 ใบ ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น สมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562

ผู้สมัครที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี จะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี และกรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบและเสนอรายชื่อให้นายจ้างคัดเลือกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน หากมีนายจ้างคัดเลือก จะได้รับยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง กรณีถูกยกเลิกสัญญาการจ้างงานซึ่งความผิดเกิดจากนายจ้าง จะนำรายชื่อเสนอให้นายจ้างคัดเลือก หากความคิดเกิดจากคนงาน จะถูกลบรายชื่อออกจากระบบ

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. (02) 245-9429, (02) 245-1186 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน