“สถิติ” เผยครัวเรือนไทย ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ลดลงจากปีก่อน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยปี 2561 ว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศ 52,000 ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 21,346 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ที่ 21,437 บาท

ทั้งนี้ รายได้ดังกล่าวมีการนำไปใช้จ่าย ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 7,039 บาท หรือคิดเป็น 34.8% ถัดมาคือ ค่าที่อยู่อาศัย 4,222 บาท หรือคิดเป็น 19.8% ยานพาหนะ การเดินทาง 3,792 บาท หรือคิดเป็น 17.7% ของใช้ส่วนตัว เครื่องนุ่มห่ม รองเท้า 1,078 บาท หรือคิดเป็น 5% การสื่อสาร 829 บาท หรือคิดเป็น 3.9% การศึกษา 353 บาท หรือคิดเป็น 1.7% เวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล 309 บาท หรือคิดเป็น 1.5% การบันเทิง การจัดงานพิธี 239 บาท หรือคิดเป็น 1.1% กิจกรรมทางศาสนา 227 บาท หรือคิดเป็น 1.1% และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 2,860 บาท หรือคิดเป็น 13.4%

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ