สาวพระคลังข้างที่ ปลอมลายเซ็นองคมนตรี ถอนเงินมูลนิธิอานันทมหิดล 56 ล้าน!

สาวพระคลังข้างที่ ปลอมลายเซ็นองคมนตรี ถอนเงินมูลนิธิอานันทมหิดล 56 ล้าน!

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.34/2562 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน น.ส.ณิชาพัชร นุ่มเมือง ลูกจ้างท้ายที่นั่งสํานักงานพระคลังข้างที่ มีหน้าที่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิอานันทมหิดล ได้จัดทําบันทึกการขออนุมัติจ่ายเงินพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิตและใบถอนเงิน เพื่อเสนอนายเกษม วัฒนชัย และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงนามในบันทึกการขออนุมัติจ่ายเงินและใบถอนเงินจากบัญชีมูลนิธิอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระราชวัง (สนามเสือป่า) เพื่อมอบให้กับผู้รับทุน ซึ่งหลังจากนายเกษม วัฒนชัย และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงนามในบันทึกการขออนุมัติจ่ายเงินและ ใบถอนเงินดังกล่าวแล้ว นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง ได้ทําการแก้ไขใบถอนเงินดังกล่าว โดยพิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม จํานวนเงินในใบถอนเงิน หรือทําการปลอมลายมือชื่อนายเกษม วัฒนชัย และนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในใบถอนเงิน ซึ่งเป็นการปลอมเอกสารสิทธิ

จากนั้นน.ส.ณิชาพัชร นุ่มเมือง ได้นําใบถอนเงินดังกล่าว ไปถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พร้อมสมุดคู่ฝากของมูลนิธิอานันทมหิดล ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. 2553 ถึงวันที่ 12 ก.ย. 2561 ซึ่งทําให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาสํานักพระราชวัง (สนามเสือป่า) หลงเชื่อจึงให้นางสาวณิชาพัชร นุ่มเมือง ถอนเงินออกไป จากบัญชีเงินฝากมูลนิธิอานันทมหิดล จํานวน 56,610,783.60 บาท

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์