บสย.คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส จาก ป.ป.ช.

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ บสย.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรโปร่งใส โดยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)   จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จากการตัดสินโดย คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส  และประกาศในเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา

“นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนักอย่างเต็มความสามารถ  ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม  เป็นไปตามกรอบ และแนวทางการบริหารองค์กร ที่ได้รับมอบนโยบายจาก คณะกรรมการ บสย. ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงาน ที่ร่วมกันปฎิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์  รางวัลนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับองค์กร คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมให้ปฎิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่ง คุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย.ตลอดไป” ดร.รักษ์ กล่าว

รางวัลองค์กรโปร่งใส จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้ประกาศเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งที่เคยได้รับรางวัลและยังไม่เคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส สามารถนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์รวมทั้งสิ้น  27 องค์กร ได้แก่  รางวัลองค์กรโปร่งใส  6 องค์กร และ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 21 องค์กร