โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์” เป็นราชเลขานุการในสมเด็จพระราชินี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตำแหน่ง รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้ดำรงตำแหน่ง ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

untitl%e0%b8%9f%e0%b8%ab%e0%b8%81ed-696x411

ที่มา ข่าวสดออนไลน์