ครม.ไฟเขียวต่างชาติถือสมาร์ตวีซ่า ทำงานในไทยโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต เมีย-ลูก ก็ทำงานได้ด้วย

ครม. ไฟเขียวต่างชาติถือสมาร์ตวีซ่า ทำงานในไทยได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต เมีย-ลูก ก็ทำงานได้ด้วย เป็นการส่งเสริมการลงทุน และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ถือสมาร์ตวีซ่า ทำงานในไทยได้ – พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ตอัพ) รวมถึงผู้ติดตาม ทั้งคู่สมรส และบุตร ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (สมาร์ตวีซ่า) โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการลงทุน และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ได้รับสมาร์ตวีซ่า สามารถทำงานที่ไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ขณะเดียวกันยังให้คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือสมาร์ตวีซ่า ประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือสมาร์ตวีซ่า ประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำงานในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศราชอาณาจักร แต่ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว