คณะองคมนตรี เลือก’ธานินทร์ กรัยวิเชียร’ ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี

วันที่ 19 ตุลาคม นายวิษณุ เครืองาม เปิดเผยว่า นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี จะทำหน้าที่เป็น ประธานองคมนตรี (ชั่วคราว) หลังจากที่พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ต้องทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามมาตรา 24 เมื่อประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จะต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี โดยตามมาตรา 25 ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีมาเป็นประธาน โดยคณะได้เลือก นายธานินทร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อพลเอกเปรม พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการฯ ก็จะกลับสู่ตำแหน่งประธานองคมนตรีโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการโปรดเกล้าฯ

ทั้งนี้ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นในปี พ.ศ.2491 ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และ พ.ศ.2496 เนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา สำนักเกรย์สอินน์ อังกฤษ นายธานินทร์ เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทยภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน โดยการนำของ พลเรือ เอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2519-20 ตุลาคม พ.ศ.2520

32-7

อย่างไรก็ตาม นายธานินทร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ภายหลังจากที่คณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธานินทร์ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และได้ดำรงตำแหน่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

 

ที่มา มติชนออนไลน์