กสทช. สั่งปรับช่องดัง รายการ BNK48 ขัดมาตรา37 เนื้อหากระทบศีลธรรมอันดีของปชช.

กสทช. สั่งปรับช่องดัง รายการ BNK48 ขัดมาตรา37 เนื้อหากระทบศีลธรรมอันดีของปชช.

วันที่ 4 มี.ค. สื่อสังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊ก รวมถึงชาวพันทิป ได้เปิดรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยได้พิจารณา ระเบียบวาระที่ 5.1.33 เรื่อง ข้อร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ “Victory BNK48” ออกอากาศทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ช่อง 23)

โดยที่ประชุม มีมติว่า เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สํานักงาน กสทช. เสนอ โดยมอบหมายให้สํานักงาน กสทช. มีคําสั่งปรับทางปกครองบริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จํากัด ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ช่อง 23) เป็นเงินจํานวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา 59 (3) ประกอบมาตรา 57 (2) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า การออกอากาศรายการ “Victory BNK48” เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ช่อง 23) เป็นการออกอากาศเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน อันขัดต่อมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551