รัฐบาลเปิดตัวหนังสือ ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ ให้ความรู้ปชช.โหลดฟรีผ่านเว็บ

รัฐบาลเปิดตัวหนังสือ ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ ให้ความรู้ประชาชนเข้าใจโบราณราชประเพณีอย่างถูกต้อง ให้ประชาชนโหลดฟรีผ่านเว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก / เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แถลงข่าวเปิดตัว “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ว่า เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.2562 เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมือง ซึ่งเป็นที่ปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า

ทั้งนี้ การเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี จะต้องผ่านการบรมราชาภิเษกเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่ง ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงาม และเป็นการเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีภารกิจหน้าที่ในการธำรงรักษา ส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันเนื่องด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์

รวมทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ และการส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลจึงจัดพิมพ์ “หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1,000 เล่ม รวม 2,000 เล่มเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยความเป็นมาของพระราชพิธี ลำดับขั้นตอน พระราชพิธีโดยสังเขป การเตรียมการพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องปลาย ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี อาทิ พระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สถานที่ประกอบพระราชพิธี พระมหาเจดีย์ สถานที่ตั้งพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ รวมถึงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัดที่ต้องพลีกรรมตักน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำอภิเษก เป็นต้น

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากนี้ รัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มอบหมายให้วธ.จัดพิมพ์หนังสือ “ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นฉบับภาษาไทย จำนวน 3,000 เล่ม ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละยุคสมัย

อีกทั้งจัดพิมพ์หนังสือ “ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 3,000 เล่ม ซึ่งมีเนื้อหา รายละเอียด ขั้นตอน และสถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ทั้งพระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีเบื้องกลาง และพระราชพิธีเบื้องปลาย รวมถึงคำศัพท์สำคัญต่างๆ เป็นการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่า

สำหรับหนังสือทั้ง 4 เล่ม จะทำให้ประชาชนติดตามชมพระราชพิธีดังกล่าวด้วยความซาบซึ้ง และความเข้าใจที่ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยจะเผยแพร่หนังสือดังกล่าวไปยังสถานศึกษา ห้องสมุดประชาชน และหน่วยงานต่างๆ

ขณะเดียวกัน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อี-บุ๊ก) ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th หรือคิวอาร์โค้ด สอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 1765