ผ่านแล้ว ร่าง พ.ร.บ.จราจรฯ เกณฑ์ใหม่ ตัดแต้มหมด พักใช้ใบขับขี่ เมาขับระงับใช้รถทันที!

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่….) พ.ศ…. ที่มี พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ในวาระสองและสาม ด้วยมติ 138 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยมีสาระสำคัญว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสั่ง สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่กำหนดให้ใช้การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ รองรับการใช้ใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลและบังคับใช้กหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สนช.ได้อภิปรายซักถามกรณีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดประเด็นตัดคะแนนความประพฤติของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎจราจร รวมถึงการเพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถ หรือ ยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่อาจละเมิดสิทธิประชาน
โดย กมธ.ชี้แจงว่า หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต้องออกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนผู้ขับขี่ เบื้องต้น ร่างข้อกำหนดระบุให้ผู้ขับขี่มีคะแนน 12 คะแนนขณะที่อัตราการตัดคะแนนนั้น จะมีหลักเกณ์ฑ เช่น ฝ่าไฟแดง ตัด 1 คะแนน, ไม่หลีกทางรถพยาบาลฉุกเฉิน ตัด 3 คะแนน เป็นต้น
กรณีที่คะแนนถูกตัดทั้งหมดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ กรณีอยากได้แต้มคืนต้องเข้ารับการอบรมที่ต้องมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ก่อนที่สตช. จะออกข้อกำหนดจะจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน

ขณะที่ ประเด็นการระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้นั้น เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดใบขับขี่ลักษณะดังกล่าวได้ ดังนั้นกรณีที่พบผู้ขับขี่รถมีอาการมึนเมาและมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ทาง หรือประชาชน ร่างกฎหมายจึงเขียนให้สิทธิเจ้าหน้าที่ระงับการใช้รถบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นการชั่วคราว และกรณีที่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงพ้นจากภาวะที่จะก่ออันตราย เจ้าหน้าที่สามารถปล่อยให้ใช้รถต่อไป