อย.เปิดรับฟังความเห็นแล้ว ร่างกฎหมายลูกนิรโทษครอบครอง กัญชา 90 วัน

อย.เปิดให้แสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์แล้ว กรณีร่างกฎหมายลูกนิรโทษครอบครอง กัญชา 90 วัน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้รักษาโรค/ศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีผลบังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 22 ก.พ.

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับนี้มีเรื่องการคลายล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ รวมทั้งมีประเด็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายลูกนิรโทษการครอบครองกัญชาภายใน 90 วัน

กัญชา / ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 20 ก.พ. เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำสาระสำคัญของร่างกฎหมายลูกเกี่ยวกับการครอบครองกัญชาของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มองค์กร หน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มบุคคลอื่นๆ หากมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วันจะละเว้นโทษ และต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายใหม่

โดยเปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ใดมีไว้ในครอบครองกัญชา เพื่อใช้รักษาโรค/ศึกษาวิจัย ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มีผลบังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ (บทนิรโทษกรรม) (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 22 ก.พ.) ซึ่งร่างดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ฉบับ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางเว็บไซต์อย. http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/Pages/Main.aspx 
โดยร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแบ่งดังนี้

1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจงการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 22(2) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ….

โดยในร่างประกาศฉบับนี้ ยังมีแบบการแจ้งมีไว้ในครอบครอง ยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา และหนังสือแสดงการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดประเภท 5 เฉพาะกัญชา

2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ พ.ศ. ….

โดยในร่างประกาศได้แนบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และแบบ บันทึกแจ้งการส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่มีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่ใช้รักษาตัวเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

3.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการส่งมอบและการทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

โดยในร่างประกาศนี้จะอยู่ในกลุ่มของบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ 2 กลุ่มข้างต้น ซึ่งในร่างประกาศนี้ได้แนบแบบบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครอง การส่งมอบและรับมอบยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562