ครม.ไฟเขียว ร่างเงินทดรองจ่าย รักษาความมั่นคงประเทศ ร้อยล้าน ให้อำนาจผบ.ทบ.

ครม.เห็นชอบร่างระเบียบเงินทดรองจ่าย รักษาความมั่นคงประเทศ กรณีฉุกเฉิน 100 ล.   ให้อำนาจ ผบ.ทบ. อนุมัติการจ่ายเงิน

รักษาความมั่นคงประเทศ / วันที่ 18 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม.

สาระสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ปัญหาด้านชายแดนอันเนื่องมาจากภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ และมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินโดยเร็วเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้กองทัพบกเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ ในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว

ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการตามระเบียบนี้ ได้เฉพาะรายจ่ายที่พึงจ่ายได้จากเงินงบประมาณ