ประกาศแชมป์ “การแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ปี 2562”

ปิดฉากลงพร้อมประกาศรายชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 หรือ Wandee International Culinary Competition (WICC 2019) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่รักการทำอาหารได้พัฒนาทักษะการปรุงอาหาร และงานฝีมือให้ก้าวสู่ระดับสากล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน และกรรมการผู้ตัดสินระดับนานาชาติ  อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญในการสร้างทัศนคติที่ดีสู่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารไทย

การแข่งขันได้แบ่งออกเป็นระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ อายุ 13-18 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมหาวิทยาลัย อายุ 19-25 ปี ภายใต้กฎเกณฑ์การตัดสินที่มีมาตรฐานสูงระดับโลก โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กว่า 20 สถาบัน

การแข่งขันในเวทีดังกล่าวแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1.อาหารไทยชาววัง  2. อาหารอาเซียนร่วมสมัย  3. อาหารริมทางพร้อมบรรจุภัณฑ์  4. แกะสลักผักผลไม้แบบฟรีสไตล์  5. อาหารตะวันออกผสมผสานอาหารตะวันตกแบบฟรีสไตล์  6. การแข่งขันทำซูชิ

ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี เผยว่า ‘เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพด้านอาหาร ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารของโลกโดยรวม ความต้องการบริโภคอาหารของโลกเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านอาหารเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตอบสนองนโยบายและแนวปฏิบัติที่ต้องการส่งเสริมและการพัฒนาคนเป็นหลัก   ทั้งนี้การพัฒนาทักษะเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบ และอยู่ระหว่างเรียน ได้ทีมีงานทำ

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมเชฟแห่งประเทศ สมาคม BLACK HAT CHEF ของโลก สมาคม Australian International Technical Chef และ Executive Chefs จากโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน พร้อมนำประสบการณ์มาแชร์ให้กับเยาวชนให้เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีทักษะอาชีพที่อุตสาหกรรมอาหารต้องการในอนาคต

นายสิวานันท์ ศรีทัน

สำหรับผู้ที่คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมหาวิทยาลัย คือ นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การแข่งขันการทำอาหารเอเซียนร่วมสมัยใหม่ ประเภทบุคคล ผู้ที่คว้าเหรียญทอง คือ นางสาวชลยา คำงาม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

การแข่งขันทำซูชิประเภทบุคคล ผู้ชนะ คือ นายธนวัฒน์ มารยาท นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ประเภทบุคคล ผู้ชนะ คือ นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางสาวชลยา คำงาม

และผู้ชนะการประกวดอาหารประเภทอาเซียนร่วมสมัย คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คือ นายนพวิชญ์ แก้วเกตุ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

สำหรับความพิเศษของการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ “กรรมการตัดสิน” ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมอาหารอย่างแท้จริง โดยเป็นกรรมการจากสมาคมเชฟแห่งประเทศ สมาคม BLACK HAT CHEF ของโลก สมาคม Australian International Technical Chef และ Executive Chefs จากโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย รวม 20 ท่าน เชฟทุกท่านมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างเยาวชนรุ่นหลัง ให้เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ ที่มีทักษะอาชีพที่อุตสาหกรรมอาหารต้องการในอนาคต ดังนั้นกิจกรรม WICC 2019 จึง เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทักษะอาชีพอาหาร และสร้างบุคลากรด้านอาหารให้พร้อมและเพียงพอกับความต้องการของโลกอย่างแท้จริง”