ครม.จ่าย 275 ล้าน ซื้อเมล็ดพันธุ์หอมมะลิแจกชาวนาอีสาน-เหนือ 23 จังหวัด

ครม.จ่าย 275 ล้าน ซื้อเมล็ดพันธุ์หอมมะลิแจกชาวนาอีสาน-เหนือ 23 จังหวัด รายละไม่เกิน 50 ก.ก. หลังประสบภัยแล้งเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้-ขาดเงินทุน

ครม.อัดงบแจกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ – นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/63 ภายใต้งบประมาณ 275.147 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง จำนวน 10,000 ตัน วงเงิน 270 ล้านบาท ให้ใช้จ่ายจากทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช โดยให้สำนักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ให่แก่กรมการข้าว และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วงเงิน 5.147 ล้านบาท ใช้จากงบประมาณของกรมการข้าวเอง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิปีการผลิต 2562/63 เนื่องจากเมื่อปีการเพาะปลูก 2561/62 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิไว้ทำเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับการเพาะปลูกในปีการผลิตต่อไป รวมทั้งเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไปเพาะปลูก

ทั้งนี้ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 2561 ในพื้นที่ 2 ล้านไร่ จำนวน 23 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา

“ครม. อนุมัติโครงการดังกล่าวเนื่องจากเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไปปลูกในฤดูนาปี ปี 2562/63 จะทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพต่ำลง ส่งผลกระทบต่อการค้าและการตลาดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย จึงมีมติจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิสำหรับแจกชาวนา ไร่ละ 5 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงที่ประสบฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง”

นายณัฐพร กล่าวว่า นอกจากนี้ ในการประชุม นบข. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 มีมติมอบหมายกระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ด้านการเงิน ตัวชี้วัด ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน โดยไม่นำเอาต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ 10,000 ตัน ที่ใช้สำหรับสนับสนุนเกษตรกรในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 ที่ต้องใช้งบประมาณ 275 ล้านบาทเศษ มารวมคำนวณในตัวชี้วัดดังกล่าว

เนื่องจากสำนักงบประมาณเสนอให้ใช้ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชไปก่อน แล้วจะตั้งงบประมาณปกติ สนับสนุนในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 270 ล้านบาทด้วย ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็น เคพีไอ ของระเบียบการบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต และขยายพันธุ์พืช ว่าจะต้องไม่ให้รายได้ต่ำกว่ารายจ่ายตามที่กรมการข้าวเสนอ