คลอดแล้ว! ระเบียบ มท. เบิกค่าดูแล หมา-แมวจรจัด สกัดโรคพิษสุนัขบ้า

คลอดแล้ว! ระเบียบ มท. ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. ดูแล หมา-แมวจรจัด สกัดโรคพิษสุนัขบ้า เผยเบิกได้ตามจริง ระบุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อพี่น้องประชาชน 

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในวันที่ 31 ม.ค. และมีผลบังคับใช้ทันทีในวันต่อมา

สำหรับสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว ได้ให้อำนาจเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกักสัตว์ ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งภายหลังการกักสัตว์ครบตามกำหนดเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องดำเนินการเลี้ยงดูสัตว์แทนเจ้าของจนกว่าเจ้าของสัตว์จะมาขอรับ หรืออาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดได้

ขณะเดียวกันระเบียบดังกล่าว ยังกำหนดให้ อปท. จะต้องจัดทำทะเบียนสัตว์ให้เป็นปัจจุบันตามแบบที่ สถ. กำหนด ไปจนถึงสถานสงเคราะห์สัตว์ ก็จะต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างตามที่ สถ. กำหนดด้วย เทศบาล หรือ อบต.ใด ที่เล็งเห็นว่า หากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์แทน จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่เทศบาล หรือ อบต. ดำเนินการเอง ก็ให้เทศบาล และ อบต. สามารถร้องขอให้ อบจ. ในพื้นที่ดำเนินการแทนได้

ส่วนทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการกักกันสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้ เทศบาล และ อบต. สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ เช่น ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้างที่ สถ. กำหนด, ค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ สถ. กำหนด

ขณะที่ค่าทำหมัน ค่าเวชกรรม (ยา วัคซีน) และค่าตรวจวินิจฉัย ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมปศุสัตว์กำหนด ทั้งนี้ เทศบาล และ อบต. สามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ. ในพื้นที่ของตนได้เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยการมีระเบียบให้ดูแลสัตว์เลี้ยงจรจัดอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่สำคัญยังช่วยดูแลสัตว์จรจัด ไม่ว่าสุนัขหรือแมว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อพี่น้องประชาชน จึงขอให้ทุก อปท. ได้ศึกษาระเบียบดังกล่าวและเร่งดำเนินการต่อไป