คลังเผยไตรมาสแรกปีงบ 62 รัฐเก็บรายได้ 5.88 แสนล. สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 7.5%

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม –ธันวาคม 2561) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 588,902 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 41,322 ล้านบาท หรือ 7.5% สูงกว่าคาดการณ์ 3,852 ล้านบาทหรือ 0.7% โดยรายได้ 3 กรมภาษี คือ สรรพากร ศุลกากร และสรรพสามิตจัดเก็บได้ 572,377 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 55,481 ล้านบาท หรือ 10.7% และสูงกว่าคาดการณ์ 3,852 ล้านบาท หรือ 0.7% โดยมีโดยภาษีที่ภาษีที่เก็บได้สูงขึ้น เช่น ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ภาษีรถยนต์ และภาษียาสูบ ส่วนรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 22,120 ล้านบาท หรือ 51.0%

นายลวรณ กล่าวว่า ทั้งนี้การจัดเก็บรายได้กรมภาษีสูงขึ้น โดยกรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ 412,390 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 41,708 ล้านบาท หรือ 11.3% และสูงกว่าคาดการณ์ 3,718 ล้านบาทหรือ 0.9% กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ 131,338 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 13,656 ล้านบาทหรือ 11.6% สูงกว่าคาดการณ์ 871 ล้านบาทหรือ 0.7% ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้ 28,649 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 117 ล้านบาท หรือ 0.4% แต่ต่ำกว่าคาดการณ์ 737 ล้านบาท หรือ -2.5%

นายลวรณ กล่าวว่า ทั้งนี้ในการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้กระทรวงการคลังได้คาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิ โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายไดข้องรัฐบาล ซึ่งผลการจัดเก็บรายได้ในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ ณ เดือนธันวาคม จำนวน 10,445 ล้านบาท หรือ 1.8% โดยมาจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ส่วนราชการอื่น และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย แต่ยังคงสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 2,349 ล้านบาท หรือ 8.9%

นายลวรณ กล่าวว่า สำหรับฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสแรกของปี งบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น จำนวน 612,372 ล้านบาทในขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 963,722 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจํานวน 121,800 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 379,898 ล้านบาท