แอพพ์รวมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ขณะนี้มีการส่งต่อข้อความในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ แนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” ซึ่งเป็นแอพพ์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ที่รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยแอพพ์นี้ สำนักราชเลขาธิการ และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอนมาพัฒนาในรูปแบบดิจิตอล บนแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการนำไปยึดปฏิบัติและสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

02-13

ในแอพพ์มีการรวบรวม พระราชดำรัส หรือพระบรมราโชวาท โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ การศึกษา การพัฒนา ความพอเพียง รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี และความยุติธรรม และรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจ การทรงงานในพื้นที่ต่างๆ ที่สำนักงานราชเลขาธิการได้ขอพระราชทานมาจัดทำระบบเพื่อแอพพ์ดังกล่าว ไว้ประกอบกับข้อความพระราชดำรัสที่เลือก

ทั้งนี้ แอพพ์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและ
แอนดรอยด์

ที่มา มติชน