ว่าด้วยเรื่อง สิทธิบัตร หนังสือสำคัญที่เหล่า SMEs ต้องรู้

ว่าด้วยเรื่อง สิทธิบัตร หนังสือสำคัญที่เหล่า SMEs ต้องรู้

เมื่อเราคิดสิ่งประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา จะต้องมีการ จดสิทธิบัตร เพื่อแสดงว่าเราเป็นเจ้าของไอเดียหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ แต่ทราบกันหรือไม่ว่า สิทธิบัตร ที่เราต้องไปจดกัน นั้นแบ่งแยกได้กี่ประเภท? หนังสือ SMEs : Speed Up To The New Game (สสว.) ได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประเภทของสิทธิบัตร เอาไว้ดังนี้

1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ : หรือ Invention หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้าง หรือ กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษา หรือ การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

2.อนุสิทธิบัตร : หรือ Petty Patent เป็นหนังสือสำคัญที่รัฐเป็นผู้ออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่สูงมาก หรือประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อยและมีประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้น

3.สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ : หรือ Product Design เป็นสิทธิบัตรที่ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษ ที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอายุ 10 ปี คุ้มครองเฉพาะภายในประเทศที่ผู้ประกอบการขอยื่นจดสิทธิบัตรเท่านั้น ซึ่งสิทธิบัตรมีแบบ คุ้มครอง และ ไม่คุ้มครอง

  • สิทธิบัตรที่คุ้มครอง จะคุ้มครองเพียง รูปร่าง, ลวดลาย และ ลักษณะของงานที่ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆ
  • สิทธิบัตรที่ไม่คุ้มครอง จะไม่คุ้มครองด้าน การใช้งาน, ประโยชน์ใช้สอย, วัสดุที่ใช้ในการผลิต และ กรรมวิธีการผลิต