เส้นทางเศรษฐี ปีที่ 22 ฉบับที่ 409 ปักษ์หลังพฤศจิกายน 2559

นิตยสารเส้นทางเศรษฐีขอน้อมเกล้าฯ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดทำเรื่องพิเศษ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพียงพอเพื่อพ่อ กับบุคคลที่เดินตามพระราชดำริเรื่องความพอเพียง

  • ร้าน ก.เปรมศิลป์ ช่างซ่อมฉลองพระบาท
  • อภิวรรษ สุขพ่วง เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
  • สงวน มงคลศรีพันเลิศ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • อดีตรั้วของชาติ ตามรอย พึ่งพาตนเอง
  • ปลูกผักสลัดส่งห้าง มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบ
  • ในหลวงนักวิจัย ถึง ชาวบ้านนักวิจัย
  • นักปั่น ใช้ “ภาพถ่าย” เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
  • ผลไม้ “พระราชา” พระราชทาน
  • “กัลบก” รวมตัวตัดผมฟรี

ซื้อได้ที่แผงหนังสือทั่วประเทศ หรือทางออนไลน์เป็น E-book

mebmarket และ ookbee