ดีพร้อม ออกสตาร์ต RESHAPE THE FUTURE ผลักดัน 28 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ ประชันต้นแบบผลงาน

ดีพร้อม ออกสตาร์ต RESHAPE THE FUTURE ผลักดัน 28 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ ประชันต้นแบบผลงานบนเวที Design Award คาดสามารถกระตุ้น ศก. กว่า 500 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ออกสตาร์ตนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านยกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) เดินเครื่องยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (DIPROM Creative-Next 2023)

ดึงกูรูด้านนวัตกรรมและออกแบบชั้นนำร่วมผลักดัน 28 ธุรกิจสร้างสรรค์ ประชันต้นแบบผลงานบนเวที Design Award ในระดับสากล พร้อมมอบรางวัล DIPROM Creative-Next Leader ประจำปี 2023 คาดว่าจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายและโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีปริมาณจำกัด ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำเริ่มตีตลาดในยุคไร้พรมแดน ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเสรีทั้งในด้านคุณภาพและราคา

สะท้อนให้เห็นเทรนด์สำคัญในอนาคตที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและทัศนคติการดำรงชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารงานของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและพร้อมรับกับอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2567 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม มีทิศทางการขับเคลื่อนพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ปรับตัวได้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับภาคอุตสาหกรรม

การสร้างการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนสร้างพลังสร้างสรรค์ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้มีคุณค่า คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ผ่าน “กิจกรรมยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่” (DIPROM Creative – Next)

นายภาสกร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จำนวน 28 ธุรกิจสร้างสรรค์ ให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการไปขยายผลและต่อยอดการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ รองรับการเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ การบ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์ การศึกษาหน่วยงานต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงสร้างสรรค์ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานออกแบบหลากหลายสาขา อาทิ Packaging Design Fashion Design Service Design Industrial Design และ Graphic Design จนเกิดผลงานต้นแบบที่เป็นรูปธรรมพร้อมที่จะก้าวเดินบนเส้นทางสู่ตลาดสากล

ดีพร้อม ได้ออกแบบกระบวนการให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนาสร้างสรรค์ไอเดียร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในวงการนวัตกรรมและการออกแบบ การเข้าร่วม Creative Idea Camp เพื่อบ่มเพาะไอเดียสร้างสรรค์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในระดับสากลและได้รับรางวัลด้านการออกแบบจากหลายประเทศทั่วโลก

รวมถึงการปรึกษาแนะนำเชิงลึกและร่วมกันพัฒนาต้นแบบทั้งในพื้นที่โรงงาน สำนักงานออกแบบ และ Maker Space เพื่อที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงกระบวนความคิด กระบวนการทำงาน และมุมมองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ระดับสากล (Next To Global)

นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังได้จัดแสดงต้นแบบผลงานนวัตกรรมและงานออกแบบที่มีความโดดเด่น อาทิ 1) ถังย่อยสลายเศษอาหาร ของบริษัท มีเทค โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ที่ได้ร่วมทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการออกแบบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจุดเด่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ทันสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการประยุกต์รูปทรงเรขาคณิตทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเหมาะกับการใช้งานในห้องครัว

2) ชุดยูนิฟอร์มบุคลากรทางการแพทย์ในแผนกฉุกเฉิน คอลเล็กชัน “Wellness Warriors” โดยผลิตจากผ้า Recycle Cotton & Polyester ที่ผ่านกระบวนการ ReDeFi ของบริษัท เรดวูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Fashion Design ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ระบายอากาศได้ดี มีความคล่องตัว และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานและออกแบบหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และ 3 ) เตาแก๊สพกพา ลัคกี้เฟรม รุ่น Witty ภายใต้แนวคิด “NEW LOOK” To “New LIFESTYLE” การกล้าฉีกตัวตนเดิม เปลี่ยนภาพจำของเตาแก๊สที่คุ้นเคย ของบริษัท ลัคกี้เฟรม จำกัด ที่ทำงานร่วมกับนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อสังคม (CIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่แสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่ เกิดการยกระดับผลงานผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงแปลกใหม่ ต่างจากที่มีในท้องตลาด

ทั้งนี้ ดีพร้อม เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ระดับสากล (NEXT – To Global) ตลอดจนเกิดการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ ก่อให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ยังเป็นการก้าวข้าม Comfort Zone กับการทุ่มเทเพื่อยกระดับงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยและเดินไปสู่เส้นทางสากลได้อย่างมั่นคง อันจะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Now Normal) และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 500 ล้านบาท นายภาสกร กล่าวทิ้งท้าย